آخرین اخبار خدمات

تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات در بهار امسال نزدیک به 50 درصد برآورد شده است، این نرخ بالاترین تورم رقم خورده در این بخش از ابتدای دهه 90 تا کنون محسوب می شود.
سهم زنان از جمعیت فعال اقتصاد کشور در بهار امسال حدود 17 درصد برآورد شده است، این در حالیست که سهم زنان از کل بیکاران کشور نزدیک به 30 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور در بهار سال جاری حدود 15 درصد بوده است، همچنین بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
سهم گروه صنعت از حجم اقتصاد ایران از 54 درصد در سال 89 به 39 درصد در سال 1400 رسیده است، همچنین در سال های گذشته به مرور سهم بخش خدمات از کیک اقتصادی بیشتر شده است.
رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که افزایش تعداد شاغلین کل کشور در 1400 نسبت به سال 99 تنها 0.7 درصد بوده است.
سهم بخش صنایع و معادن از حجم اقتصادی ایران از 24.5 درصد در سال 99 به 23.7 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این امر می تواند به معنی کاهش شتاب رونق تولید در 1400 باشد.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود 51 هزار میلیارد تومان است.
اکو ایران: بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 63 درصد از جمعیت شاغل استان تهران در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
اکوایران: سهم تعداد شاغلین از کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.3 در سال 99 به 37.2 در سال 1400 کاهش یافته است.
تسهیلات دهی بانک ها در فروردین 1401 رشدی 22 درصدی داشته و در سطح 142 هزار و 700 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی بخش خدمات بیشترین سطح تسهیلات دهی را داشته و بزرگترین هدف در این ماه تامین سرمایه در گردش بوده است.