آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 رکورد 5 ماهه زده و به 20.57 درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی سقف 20 درصدی بوده و این نهاد با بهبود شرایط نقدینگی بانک ها بسط پول در بازارهای مالی را کاهش داده بود.
در آخرین هفته اردیبهشت ماه 1401 روند نرخ سود در بازارهای مالی دو بازار رکورد مهمی را به ثبت رسانید. اولین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نیز در هفته اول خرداد برگزار شده و نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار بالاترین سطح را در مقایسه با دو سال گذشته داشته است.
تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها به کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است. این تزریق پول در دو بازار باز و بازار شبانه به صورت هفتگی صورت می گیرد. روند نرخ سود موزون در بسط پول نیز نشان می دهد این شاخص درکمترین سطح خود در این مدت قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
روند نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت در سال 1401 مسیر صعودی خود را ادامه داده و به سطح بالایی رسید. تعمیم این بررسی در نرخ سود وام مسکن اما نشان از روند کاهشی این شاخص در میان بازارهای مالی هفته اخیر داشته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت 1401 به رکورد سه ماه اخیر دست پیدا کرده و به 20.4 درصد رسید. این رکوردزنی در نرخ سود در حالی رخ داده که بانک مرکزی در هفته اخیر به منظور پایین آوردن نرخ بهره، 89 هزار و 930 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرده است.
مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز در مرز 90 هزار میلیارد تومان قرار داشته که در مقایسه با هفته های قبل سطح بالایی به شمار می آید. برخی این افزایش را عاملی در جهت رشد تورم در ماه های آتی می دانند.
بسط پول در بازارهای مالی در هفته پایانی فروردین 1401 به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین میزان این رقم در دو سال اخیر بوده است. این در حالی است که نرخ سود موزون در این بازارها در کمترین سطح این مقطع قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر روند ثابتی داشته و حول 20.3 درصد نوسان داشته است. بررسی نرخ سود در بازار های دیگر نیز نشان می دهد در هفته چهارم 1401 هیچ رشدی در نرخ سود های بازارهای مالی به ثبت نرسیده است.
نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.