آخرین اخبار نرخ سود مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی

خالص مداخله بانک مرکزی در بانک ها برای دومین هفته متوالی منفی شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که البته نرخ سود موزون مداخله این نهاد که به نوعی هزینه استقراض بانک هاست در سطح بالایی قرار داشته است. برخی کارشناسان این اتفاق را ناشی از سیاستهای انقباضی این نهاد در بازار دانسته و عامل رشد نرخ را بالاتر رفتن کسری بانک ها می دانند.
مجموع بسط هفتگی پول بانک مرکزی در سال جاری تاپایان هفته اول مرداد ماه، همواره بالاتر از مرز 70 هزار میلیارد تومان قرار داشته است. این در حالی است که در هفته اخیر نرخ سود موزون مداخله این نهاد در بانک ها به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده و سیرص صعودی به خود گرفته است.
۱