ارز ترجیحی حذف شد تا دهک‌های پائین نفع بیشتری از یارانه ارزی ببرند. دولت از منابع حاصل، یارانه‌ای را به ۹ دهک اول هزینه‌ای اختصاص داد تا یک ضربه گیر مقابل افزایش قیمت خوراکی‌ها ایجاد کند.

با این حال اولین داده‌های منتشر شده از اثر تورمی این اقدام، فشار بیشتر به دهک‌های پائین را نشان می‌دهد. شدت این فشار چقدر بوده؟ 

اثر تورمی این تصمیم برای دهک‌های مختلف متفاوت بوده؛ آیا دولت در ابتدا پیش بینی این موضوع را کرده بود؟