اما به گفته جعفر قادری عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی این اقدامات موقتی است و بانک مرکزی متخلفان را شناسایی می کند. اما در این بین ممکن است فرد از حساب دیگران استفاده کرده تا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند.