مینا کامران و همسرش فعالیت خود را نوعی کارآفرینی اجتماعی می‌دانند. کارآفرینی اجتماعی فضایی بین کارآفرینی اقتصادی و خیریه‌ها است. این نوع کارآفرینی استقلال اقتصادی را به خیر جمعی پیوند میزند. کارآفرینی اجتماعی به دنبال حداکثر کردن سود جمعی است. به این معنا که خیر جمعی باید به طور حداکثر به جامعه هدف برسد. 

  روستاتیش یک مرکز کارآفرینی اجتماعی است. روستاتیش در مسیر توسعه متوازن روستا قدم بر میدارد. این مرکز فعالیت‌های جمعی و قدم‌های کوچک اما پایدار به سمت توسعه محلی روستاها ایجاد کرده است. فعالیت‌هایی که با مشارکت جامعه محلی در حوزه های آموزش، صنایع دستی، بهداشت و محیط زیست میتواند بهبود پیدا کند را انجام می‌دهند. 

روستاهای مرتبط با روستاتیش مکانهایی هستد که در مسیر رشد و توسعه قرار نداشته‌اند، و یا توسعه در آنها به شکل اشتباه و نامتوازن اتفاق افتاده است. روستاهایی که بکر هستند و گردشگری آسیبی به آنها نرسانده است. روستاهایی که دور هستند یا اینکه به هر دلیلی در مسیر توسعه قرار نگرفته‌اند.