فاطمه ظریف جلالی، دانشجوی دکترای حقوق بین‌المللی به تاثیرات متفاوت جنگ بر کودکان اشاره کرد و معتقد بود که بخشی از تاثیرات جنگ را رسانه به طور غیر مستقیم بر کودکان وارد می‌کند.