برای مثال سوئدی ها تنها ۲۹ ساعت در هفته کار می‌کنند.

جای ایران در این رده‌بندی جهانی کجاست؟ ما بیش‌تر کار می‌کنیم یا ژاپنی‌ها؟