بازارها در انتظار تصمیماتی خواهند بود که در هفته پیش رو در بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلستان و اروپا گرفته خواهد شد.

نسخه کامل این گفتگو را در وب‌سایت اکوایران ببینید.