به گزارش اکوایران، روند تولید صنعتی در ایران صعودی شده است. پژوهشکده پولی و بانکی از طریق تحلیل شاخص های بورسی سعی می‌کند تا به طور مداوم  و هر ماهه رشد صنعت را در کشور ارزیابی کند. بررسی های آماری این مرکز با آنچه بعدتر از سوی مرکز آمار در خصوص رشد  اقتصادی بخش صنعت منتشر می شود مطابقت وهمبستگی خوبی دارد.

این موضوع نشان می دهد عملکرد این پژوهشکده در برآورد رشد اقتصادی بخش صنعت از این مسیر می تواند قابل اتکا باشد و مبنای تحلیل سیاست گذاری ها در این حوزه قرار بگیرد.

اکنون در دومین ماه بهاری امسال روند تولید بخش صنعتی با استناد به این آمار مسیری هماهنگ را با ماه گذشته طی کرده و سرعت رشد آن ثابت بوده است.

سرعت ثابت رشد تولید در بخش صنعت

پژوهشکده پولی و بانکی وضعیت 280 شرکت صنعتی بورسی را در هر ماه ارزیابی می کند که این شرکت ها عمدتا نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. با استناد بر ارزیابی این مرکز در دومین ماه بهاری امسال رشد نقطه به نقطه بخش صنعت ایران برابر با 6.7 درصد بوده و حدودا برابر با ماه قبل خود به ثبت رسیده است. این رشد در ماه قبل برابر با 6.8 درصد ثبت شده بود. 

به عبارت دیگر وضعیت تولید در بخش صنعت ایران در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا 6.7  درصد بهتر شده است. این در حالی است که البته در بُعد ماهانه تولید 280 صنعت بورسی کشور مسیری کاهشی را نسبت به فروردین 1402 سپری کرده و در این ماه برابر با منفی 0.6 درصد ثبت شده است.

بررسی شاخه های صنایع در بورس نیز نشان می دهد در این مدت آنچه موجب شده تا رشد صنعت در این مقطع بیشتر از سال گذشته رقم بخورد عمدتا از مسیر خودرو و قطعات بوده است.

تولیدصنعتی

رکوردزنی خودرو و قطعات در رشد صنعت

بررسی شرکت های بورسی به تفکیک بخش های مهم نشان می دهد در این مدت بیشترین رکورد را در رشد تولید صنعتی در ماه اردیبهشت ماه امسال، خودرو و قطعات داشته و در کانال 34 درصد قرار گرفته است. رشد این شاخه در فروردین ماه و اردیبهشت ماه همچنان در صدر رشد تولید در کشور در میان سایر بخش های صنعتی است. 

طبق بررسی ها «صنایع غذایی» نیز در ایران دومین رکورد را ثبت کرده و رشد آن برابر با 12.5 درصد بوده است.

در مقابل اما رشد صنعت در بخش «محصولات فلزی» در کشور 31.4 درصد کمتر از موقعیت مشابه سال گذشته شده و بالاترین افت را در این بازه زمانی رقم زده است. 

عمدتا در میان شاخص های مهم صنعتی در کشور، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و بخش خودرو و قطعات به ترتیب بالاترین ضرایب اهمیت را در تولید بخش صنعتی دارند. طبق داده های پژوهشکده پولی و بانکی در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال، در بخش صنایع شیمیایی افتی 2.5 درصدی رقم خورده و رشد فلزات اساسی نیز چندان افزایشی را ثبت نکرده است. (تقریبا 2.5 درصد) بنابراین می توان گفت مهم ترین دلیل در افزایش تولید در این ماه، رشد بخش صنعت در شاخه خودرو و قطعات بوده است.