فرهاد نیلی، اقتصاددان، به بررسی رابطه بین وعده‌های انتخاباتی، تورم و رویکردهای مختلف دولت‌ها در این زمینه می‌پردازد.