به گزارش اکو ایران، در هفته سوم آخرین ماه تابستانی کشور درسال جاری کلیدی ترین شاخص اقتصاد مسیر صعودی خود را ادامه داد. نرخ سود بین بانکی که در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است در مقاطع اخیر بیشتر از قبل کانون توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. برخی فعالان بازار سرمایه افت بورس را ناشی از رفتار صعودی نرخ بهره بین بانکی دانسته و در مقابل بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم فزاینده در کشور را در گرو رشد نرخ بهره بین بانکی قلمداد می کنند. 

به طور کلی مهار و رها سازی این شاخص در اقتصاد ایران برعهده بانک مرکزی است. این نهاد بنابر سیاست گذاری های کلان پولی و شرایط مرزی اقتصاد در کشور به ایجاد تغییر در نرخ بهره می پردازد که در این هفته ها پس از سکته بزرگ در میانه مرداد دوباره آن را ارتقا داده است.

رشد نرخ بهره بین بانکی ادامه دارد

بنابر اطلاعات هفتگی بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی، این شاخص درهفته منتهی به 16 شهریور ماه به 20.8 درصد رسیده و از هفته قبل خود 0.06 واحد درصد بیشتر شد. 

بررسی ها نشان می دهد این میزان بالاترین سطح شاخص کلیدی اقتصاد کشور در یک ماه منتهی به مقطع کنونی بوده است. برخی از کارشناسان عمده ترین عامل در افزایش نرخ بهره بین بانکی را رشد تقاضای بانک ها در بازار بین بانکی ناشی از کسری بالای نقدینگی در این نهادها می دانند که موجب شده تا نرخ بهره بین بانکی نیز مسیر صعودی خود را تداوم بخشد.

نرخ سود