به گزارش اکو ایران، شرایط اقتصادی و سیاسی دو لازم و ملزوم هم در شرایط اقتصادی جامعه هستند. دو حوزه ای که گاه به یکدیگر خط دهی می کنند و گاه حاوی سیگنال های مهمی از وضعیت جامعه هستند.

وضعیت ایران را برخی در این ارتباط عمیق تر می دانند. از تغییرات نرخ ارز گرفته تا اوضاع دیگر. یکی از بازارهایی که این بار متاثر از سیاست شده به باور عده ای از کارشناسان بازار اولیه اوراق بدهی دولتی است. بازاری که دولت سه سال پیش راه اندازی کرد تا بخشی از کسری بودجه را از این طریق تامین کند. طبق تعاریف، بورسی ها و بانکی ها در هر هفته به این معاملات فراخوانده می شوند، به آن ها اوراق عرضه می شود و این مشتریان هم بنابر مطلوبین های خود خرید می کنند. مطلوبیتی که البته دو فاکتور دارد نرخ سود اوراق عرضه شده و تاریخ سررسید آن ها.

ارزیابی معاملات در هفته گذشته نشان می دهد معاملات اوراق که از جهت تامین کسری بودجه اهمیت بالایی دارد ریزش هزار میلیاردی داشته است. ماجرا آن جایی سوال برانگیز تر می شود که نرخ سود در بالاترین مرتبه خود از زمان برگزاری بازار تاکنون قرار گرفته بود. موضوعی که لزوم بررسی را بالاتر می برد.

افت مشارکت بورسی ها و بانکی ها در بازار 

به طور کلی در هفته اخیر هزار و 300 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که در مقایسه با هفته قبل هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. سهم مشارکت نهادهای تامین سرمایه در این هفته برابر با 620 میلیارد تومان بوده و نسبت به یک ماه اخیر کمترین سطح را داشته است.

این سهم در بانک ها هم برابر با 680 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار در بازه 21.5 تا 22.3 درصد قرار داشته که نرخ سود موزون را به سطح 21.8 درصد رسانده و برابر با هفته قبل نگه داشته است. به باور برخی تحلیل گران حجم مشارکت فعالان بازار اولیه در هفته های اخیر دو دلیل عمده دارد.یکی اقتصادی یکی سیاسی.

اوراق بدهی دولتی

دو دلیل مختلف برای حجم مشارکت پایین

یکی از مهم ترین دلایلی که در این بازار حجم مشارکت بانک ها به نسبت پایین تر بوده به کسری بالای نهادهای مالی برمی گردد. اتفاقی که در بازار بین بانکی و بازار باز منجر به رشد حجم تقاضای نقدینگی از بانک مرکزی مواجه شده است.

اما عامل دوم و عجیب در این بازار به کاهش مشارکت بورسی ها بر می گردد. برخی تحلیلگران تعطیلی های بورس در هفته های اخیر را عامل این کاهش عنوان کرده و برخی دیگر بدبینی نهادهای تامین سرمایه به مذاکرات برجام را دلیل اصلی کاهش خرید بورسی ها قلمداد می کنند. ادرهمین رابطه شنیده های اکو ایران موید این نکته است که بورسی ها احتمالا نسبت به پایان برجام بدبین بوده و ممکن است به همین دلیل انتظار رشد نرخ سود بیشتری را در نرخ سود اوراق داشته باشند. انتظاری که موجب وقفه موقتی بورسی ها در خرید اوراق بدهی از دولت شده است. با این حال هنوز باید رفتار نهادهای تامین سرمایه را در هفته های بعد نیز مورد رصد قرار داد تا به تنظیم درستی در این بازار دست پیدا کرد.

اوراق بدهی دولتی