به گزارش اکو ایران، روند تسهیلات دهی بانک ها رفتاری صعودی را در ماه های اخیر در پیش گرفته است. بانک مرکزی هر ماه تصویری را از وضعیت سپرده ها و تسهیلات دهی بانک ها منتشر می کند. متغیرهایی که یکی از ارکان نقدینگی در کشور بوده و روند صعودی آنها در اقتصاد می تواند منجر به رشد این متغیر تورم زا شود.

در همین رابطه در ماه های متوالی رشد سپرده ها برابر با 2.5 درصد بوده و این افزایش با سرعت یکنواخت رقم خورده است.

نقدینگی

رکوردزنی حجم سپرده ها در مرداد ماه

طبق داده های بانک مرکزی در دومین ماه تابستانی کشورحجم سپرده های بانکی برابر با 6 هزار و 151 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل 2.62 درصد رشد داشته است.

از این میان 10.12 درصد نیز حجم سپرده قانونی بوده که برابر با 622 هزار و 800 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

سپرده قانونی به نوعی سیگنالی از ضریب فزاینده نقدینگی در کشور محسوب می شود که جزئی از پایه پولی به حساب می آید.

رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی نیز نشان می دهد سرعت افزایش این شاخص برابر با 2.59 درصد بوده که تقریبا با ماه گذشته برابر بوده است. این رشد حجم نهایی تسهیلات دهی بانک ها را برابر با 5 هزار و 528 هزار میلیارد تومان به ثبت رسانده است.

این اتفاق می تواند نشان دهنده تداوم رشد شبه پول از نقدینگی بوده و این شاخص را رشد داده باشد.

این اتفاق درحالی رخ داده که تسهیلات دهی بانک ها همچنان روندی صعودی داشته است.

نقدینگی

رکوردزنی تسهیلات دهی بانک ها در مرداد 1401

در بخش دیگر این گزارش بانک مرکزی روندی را از وضعیت تسهیلات دهی بانک ها منتشر می کند. در این گزارش مشاهده می شود حجم تسهیلات بانک ها برابر با 4 هزار و 485 هزار میلیارد تومان بوده که رشد ماهانه 2.82 درصدی داشته است. این رشد در مقایسه با 5 ماه گذشته سابقه نداشته است.

رشد بالای تسهیلات دهی موجب شده تا افزایش نقطه ای این شاخص نیز 0.2 واحد درصد بیشتر از ماه قبل شود. روند صعودی تسهیلات دهی بانک ها را برخی تحلیلگران در شرایط خاص یکی از موضوعات مهم رشدنقدینگی در کشور دانسته که می تواند به افزایش تورم دامن بزند. این شاخص درصورتی که به افزایش بی شمار سپرده ها منجر شود در نهایت تورم را ارتقا خواهد داد.

نقدینگی