ثبت بزرگترین رشد ماهانه شبه پول و ثبت رکورد جدید نقدینگی بعد از ۹ سال، یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش است.

با کاهش رشد ماهانه پول طی دو ماه متوالی به نوعی می‌توان گفت فعلا ترمز سیالیت نقدینگی کشیده شد.

آخرین وضعیت پول و شبه پول چیست؟ 

محمد جندقی گزارش می‌دهد.