علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است،‌ تاکید کرد که آن را پیگیر می کنیم.

این چراغ سبز رییس کل بانک مرکزی به تغییر نرخ سود بانکی است که از سال ۹۹ که اصلاح اندکی داشت، دیگر تغییری را تجربه نکرده و حتی تورم نزدیک به ۵۰ درصد هم آن را تکان نداده بود.