یکی از مهم ترین بازارهایی که به صورت هفتگی برگزار می شود حراج اوراق بدهی دولتی است. در این معاملات دولت اوراق بدهی دولتی را به مشتریان خود عرضه می کند. مشتریانی که غالبا در دوبازار فعالیت می کنند. بازار پول و بازار سرمایه. به نوعی بانک ها  و بورسی ها مهم ترین خریداران اوراق بدهی از دولت هستند که البته در هفته های متوالی متناسب با نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق در بازار مشارکت می کنند. 

به طور کلی از یک سو بالاتر بودن نرخ سود و کم بودن تاریخ سررسید اوراق یک عنصر مهم در جذب مشتریان قلمداد می شود و از سوی دیگر دارایی و سطح نقدینگی مشتریان نیز عامل مهم دیگر در خرید اوراق دولتی به شمار می آید.

بنابراین تغییر در سطح معاملات می تواند به یکی از عوامل بالا مربوط باشد. البته سیاست های دولت و مشتریان نیز در ادامه می تواند بر سطح عملیات تاثیرگذار باشد.

درهمین رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، روند بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در کشور با یک رکود مهم مواجه شده است. در هفته اول دی ماه بانک مرکزی با کمی تاخیر آمار فروش اوراق بدهی دولتی را منتشرکرد. 

دولت در این بازار اوراق به مشتریان می فروشد و درآمدهای خود را بالا میب رد. اما اکنون برای چهارمین بار در سال جاری موفق به فروش در این بازار نشده است.

صفرچهارم دولت در بازار اولیه

براساس داده های بانک مرکزی ارزش معاملات بازار اولیه و فروش اوراق در مرحله سی و دوم این بازار در سال جاری برابر با صفر بوده است. این در حالی است که در هفته قبل این رقم برابر با 3 هزار و 224 میلیارد تومان بوده است.

درنهایت مجموع اوراق فروخته شده تاپایان هفته سی و یکم برابر با 65 هزار و 515 میلیارد تومان بوده که بافروش صفر اوراق در این هفته در همین سطح باقی ماند.

نرخ سود بالای اوراق عرضه شده

عدم مشارکت بانک ها و بورسی ها به عنوان دو مشتری ثابت در بازار اولیه در حالی رقم خورد که وزارت اقتصاد و دارایی نرخ سود را در بالاترین سطح ممکن قرار داده بود.

این نرخ از مهم ترین ویژگی های اوراق عرضه شده در بازار محسوب می شود که بانک ها و بورسی ها به تناسب آن می توانند در خرید اوراق دولتی مشارکت داشته باشند. هر چه اوراق عرضه شده در بازار اولیه، نرخ سود بالاتری داشته باشد مشتریان بیشتر به سمت خرید ان راغب می شوند.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهد در این هفته اوراق عرضه شده به دو دسته اراد 120 و اراد 122 دسته بندی شده که به ترتیب نرخ سود آن ها برابر با 23.95 درصد و 23.5 درصد بوده است.

نرخ هایی که طبق آمارها اکنون در رأس چند سال گذشته قرار دارند. با این وجود بالابردن نرخ سود هم نتوانسته تا مشتریان را دلگرم به خرید از دولت کند. عامل آن را می توان در دو موضوع دانست. کاهش نقدنیگی مشتریان یا انتظار بالاتر بودن نرخ سود در بازار اولیه.