یکی از مهم ترین مسیرهای درآمدزایی در دولت، فروش اوراق بدهی در بازار اولیه است. در این بازار دولت اوراق بدهی را به مشتریان خود عرضه می کند و مشتریان نیز بنابر ویژگی اوراق عرضه شده و دارایی های خود اقدام به مشارکت در این بازار می کنند. 

برخی معتقدند هر چه دولت در این بازار درآمد خود را رشد بیشتری دهد نیازش به برداشت از بانک مرکزی و سایر مسیرهای درآمدزایی که منجر به رشد تورم می شود، کمتر شده و درنهایت اتفاقی مثبت در اقتصاد قلمداد می شود.

این در حالی است که در هفته اخیر سهم دولت از این درآمدها صفر بوده و هیچ اوراقی را از بانک ها خریداری نکرده است. این پنجمین هفته ای است که در سال جاری دولت موفق به فروش اوراق در بازار اولیه نمی شود.

به گزارش اکوایران، بار دیگر در حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری معاملاتی ثبت نشد. این در حالی است که نرخ سود اوراق در مرز 24 درصد قرار داشته و البته نتوانسته این نرخ سود معامله گران را مجاب به خرید اوراق دولتی در بازار اولیه کند.

حراج صفر دولت در هفته سوم دی ماه

در سومین هفته سپری شده از زمستان سال 1401، به طور کلی هیچ اوراقی از سوی دولت به فروش نرسید. آن چه دولت تاکنون از این مسیر درآمد داشته در کانال 66 همت بوده و در این هفته نیز بدون تغییر ثابت باقی مانده است.

این در حالی است که اوراق عرضده شده در این بازار در نرخ سود های قابل توجهی قرار داشته اند.

بررسی اوراق عرضه شده در بازار اولیه

آن چه دولت برای درآمد بیشتر خود در این بازار تدارک دیده بود، 5 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی بوده است. در این معاملات به تفکیک 2 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق اراد 120 در بازار عرضه شده که نرخ سودی برابر با 23.95 درصد داشته است. درکنار آن اوراق اراد 122 با نرخ سود 23.75 درصد با رقم 3 هزار و 120 میلیارد تومان در این بازار تزریق شده که البته هیچ فروشی را ثبت نکرده است.

نکته مهم دیگر در رابطه با این اوراق  در کنار نرخ سود آن ها تاریخ سررسید اوراق عرضه شده در این بازار بوده است.

در این معاملات به طور کلی اراد 120 تاریخ سررسید سه ساله داشته و تاریخ سررسید اوراق اراد 122 دوساله بوده است. 

بورسی ها که به دلیل ماهیت بلندمدت تر آن ها در بازار اولیه به نوعی، نرخ سود برایشان جذاب تر بوده در این بازار مشارکتی نداشته و این سهم صفر را برای هشتمین هفته متوالی ادامه داده اند. بنابرآمار ثبت شده در ابن بازار باتوجه به عدم فروش اوراق دولتی در این هفته قاعدتا همین میزان اوراق برای فروش به هفته بعد منتقل خواهد شد.

اوراق بدهی