به گزارش اکوایران، نرخ بهره بانکی ۲۳.۶۲ درصد شد و به بالاترین میزان سه ماه گذشته رسید.

کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در کنار عدم پاسخ به نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها در بازار باز، تقاضا را در بازار بین بانکی افزایش داده است.

طبق آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، فقط ۹۵ همت از نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درخواستی، اجابت شده است. به این معنا که بازار باز، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را تامین نکرده است و این باعث شده تا تقاضا در بازار بانکی افزایش یابد.

چقدر از نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها در بازار باز تامین شده است؟