همچنین گزارش های فروش ماهانه این شرکت روند خوبی را نشان نمی دهند و آخرین گزارش فروش ماهانه پارس که مربوط به فروش آبان ماه سال جاری است با  ۲۶ درصد افت نسبت به ماه قبل گزارش شده است.

حالا باید دید این شرکت چه مبلغی را برای گزارش آذر ماه خود منتشر خواهد کرد و چگونه به استقبال زمستان می رود؟