علیرضا توکلی کاشی در برنامه چارسو علت کمبود منابع مالی شرکت­ها را بررسی می کند. به گفته وی، مواجهه شرکت­ها با کمبود منابع مالی به واسطه افزایش نرخ تورم، موجب افزایش تقاضای تسهیلات می شود و به طبع میزان بدهی آنها نیز افزایش می یابد.

شرکت ها برای جبران تامین مالی ممکن است حجم تولید را کاهش دهند یا عطش خود را وارد بازار های مالی دیگر کنند و اینگونه نرخ اوراق را افزایش می دهند که در هر حالت آسیب پذیر خواهد بود.