علی رضاپور، کارشناس بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به این نکته اشاره می‌کند که هنگام برگزاری جلسات فدرال رزرو، چه صحبت‌هایی از رئیس این بانک، بیشترین اهمیت را برای بازار دارد.