بر اساس اطلاعیه این شرکت، تعهد سالیانه در بورس، حداقل ۵۰ درصد تولید سالیانه یا ۷۵۱ دستگاه و تناوب عرضه نیز حداقل یک بار در ماه تعیین شده است.

نماد رکیش هم اطلاع داد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان به ‌مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی در تاریخ ۶ اسفند ماه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.