بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از مسائل اقتصادی کشور کیفیت تصمیمات به حدی پایین است که حتی قبل از اعمال یک تصمیم صدای منتقدین را درآورده است. با این وجود همیشه مشکل از کیفیت پایین خود تصمیمات نیست.

گفته‌های مهدی حیدری در میزگرد نقد و نظر، نشان می‌دهد که فاصله گرفته شدن تصمیم تا اعمال آن به حدی زیاد است که در عمل به هنگام اجرایی شدن آیین نامه یا دستورات مربوطه کار از کار گذشته است.

این کارشناس اقتصادی سرعت اجرای تصمیمات را با کشورهای دیگر مقایسه و ضمن اشاره به این نکته، سیاست گذاری را به جاده پر پیچ و خم تشبیه می‌کند و می‌گوید که در سال ۹۹ شاهد تاخیر بسیار در خصوص بازار سهام بوده‌ایم.