علی معاضدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری هلدینگ پتروفرهنگ می گوید: این مجموعه از اوایل دهه ۹۰ کار خود را به صورت جدی آغاز کرد. برنامه توسعه پتروفرهنگ براساس تعریف پروژه ها بود.

او در خصوص تعریف پروژه هایی مثل شرکت های کیمیای پارس خاورمیانه و پتروشیمی سیراف توضیحاتی را ارائه و عنوان کرد پروژه پتروشیمی دنا ظرف ۲ سال آتی به بهره برداری می رسند.

معاضدی افزود: تمام قوای ما این است که پروژه ها را به بهره برداری برسانیم و در عین حال در زنجیره پایین دست متانول طرح های متعددی را تعریف کردیم.

او ادامه داد: در شرایطی که گاز ۲۰ سنت واگذار می شود از دید کلان واحدهای متانول نه تنها اقتصادی نبودند بلکه به زیان عملیاتی رسیدند که این به معضل بزرگ ما تبدیل شده است. این شرایط موجب شده تا دغدغه ما که باید تکمیل زنجیره ارزش بود، با چالش کاهش منابع روبرو شود.