خساپا دیگر نماد این گروه نیز از افزایش ۱۵ درصدی زیان خود نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داده است.  زیان تلفیقی شرکت سایپا ۲۳.۴ همت گزارش شده است.

خپارس نیز ۸.۶ همت زیان خالص ۱۴۰۲ را گزارش کرده و ایران خودرو دیزل با وجود اینکه سود خالص ثبت کرده است اما رقم سرفصل گزارش شده این نماد با افت ۳۳ درصدی به ۴.۷همت رسیده است.

اما خزامیا تنها نماد سودساز گروه خودرویی سود خالص خود را نسبت به دوره قبل دو برابر کرده تا سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۲.۹ همت برسد.

فولاد ۹۴.۸ همت سود خالص ۱۴۰۲ گزارش کرده است و  سود خالص  سال ۱۴۰۲ مخابرات ایران نیز ۴.۳ همت ثبت شد.