درکنار این موضوع حالا این صنعت با تاکید بر بومی سازی تلاش می کند تا هزینه های ارزی خود را کاهش دهد.