این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول نظارت بر معادن است.

کتایون ملکی گزارش می دهد.