در این باره علی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت کارا معتقد است که فردای کرمان باید به سمت کشاورزی گلخانه‌ای با روش‌های آب‌رسانی نوین حرکت کند تا بتواند به بقای خود ادامه دهد. کرمان آیدکس ۲۰۲۴ بخش کشاورزی استان را در حضور کارشناسان و تصمیم‌گیران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.