اما سیاست‌گذار به علت عدم تفاوت قائل شدن میان خودروها سواری و تجاری، ضربه‌های مهلکی به اقتصاد خودروسازان تجاری داخلی وارد کرده است.

محمد فاضلی - پژوهشگر - در نشستی که اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد، به تفصیل علت ناکامی این سیاست را شرح داد.