اما در این بین برخی پیرمردها که در قبر خوابیده بودند و جهان خودرو منتظر این بود که با ریختن خاک روی آنها برای همیشه با این دوستان قدیمی خداحافظی کند، ناگهان از گور برخواستند و قصد دارند عمر دوباره ای کنند.

در قسمت دوم از ویژه برنامه از گور برخاسته سراغ یکی از نام‌هایی می‌رویم که به واسطه ظهورش کلاس جدیدی را خلق کرد و بسیاری از افراد را به دنیای خودرو علاقه‌مند کرد: فورد ماستنگ.