کوروش احمدى، دیپلمات پیشین در سازمان ملل به اکوایران گفت که اگر ایران بجای رویکرد تقابلى، رویکرد همکارى جویانه با آژانس داشته باشد، ممکن است تا نشست بعدی در ماه مارس شاهد تحولات مثبت ترى باشیم. درواقع امروز همه چیز به واکنش تهران بستگى دارد.