به عنوان مثال در دوره‌ای فکر می‌کرده‌اند که دین و مذهب تنها کلید راهگشای آن‌هاست و در دوره‌ای هم فکر می‌کنند تنها مانع توسعه آن‌ها دین و مذهب است. 

(این گفتگو پیش از اعلام کناره‌گیری احمد زیدآبادی از سیاست ضبط شده است.)