محمد جواد قهرمانی کارشناس ارشد مسائل چین درباره رویکرد چین در قبال ایران می‌گوید: ایران شریک ایده آل چین نشده است. ما نتوانستیم یک وضعیت ایده آل در روابطمان با چین شکل دهیم.

به باور او اینکه چین بانکی تاسیس کند تا با ایران تعامل داشته باشد، اگرچه رویداد مفید و سودمندی است، اما وضعیت ایده آل نیست.

قهرمانی معتقد است، چین پس از هزینه و فایده کردن، انتخاب می‌کند کجا باید با ایران تعامل کند و کجا تعامل نکند.

به باور این کارشناس مسائل چین، اگر یک مقطعی عربستان و چین یک بیانیه علیه ایران امضا کردند؛ امکان دارد در آینده هم این فشارها را افزایش دهند