این تفاوت‌های لغوی می‌تواند باعث سوبرداشت‌هایی در فضای فکری جامعه و رسانه‌ها شود. چنان که در کشور عمدتا لیبرالیسم به معنای اروپایی، عدم دخالت‌ها و اصل لسه‌فر تعبیر شده است و می‌شود.