محمد قاسمی،اقتصاددان هم علت وقوع انقلاب را از دیدگاه خود بیان کرد. از نظر او برنامه توسعه‌ای که محمدرضا پهلوی تصمیم به تنظیم و اجرای آن گرفت از مهم‌ترین عوامل شکل گیری انقلاب ۵۷ بود.