در سال ۶۵ روغنی زنجانی که مسئول دخل و خرج کشور بود به نخست وزیر وقت –میرحسین موسوی‌– نامه‌ای می‌نویسد و توضیح می‌دهد یا باید جنگ را تمام کرد و یا باید شاهد فروپاشی و کنار رفتن نظام بود. جالب آن که آن‌طور که گفته شده است او در آن نامه دو راهی را بین تصمیم عاقلانه و تصمیم قهرمانانه تصویر می‌کند؛ این‌که تصمیم سخت گرفته شود و به‌رغم تمام شعارها، جنگ را پایان دهند یا تصمیم قهرمانانه و البته اشتباه در پیش گرفته شد و کشور ایستاده در جنگ از دست برود.

از این نامه روغنی زنجانی در کنار عواملی دیگر، به‌عنوان رویدادهای مهمی نام برده می‌شود که در نهایت باعث پایان جنگ شد.

 

بُرش‌های دیگر این گفت‌وگو:

۱. تفاوت اشتباهات دهه ۶۰ و با اشتباهات امروز در چیست؟ روغنی زنجانی توضیح می‌دهد

۲. دفاع روغنی زنجانی از عملکرد دولت موسوی در زمان جنگ

 

 

کامل این گفت‌وگو را اینجا ببینید: