او گفت: غیبت ما در مذاکرات هیچ دستاوردى ندارد. وى همچنین از احتمال روى کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا گفت و تاکید کرد که نباید ترامپ را خارج از گود قلمداد کنیم.