انتخاب هر کدام به عنوان رییس دولت چهاردهم می‌تواند مسیر تجارت خارجی کشور را دچار تغییر کند. تفاوت این نگاه‌ها از داخل مناظره‌های برگزار شده هم قابل مشاهده بود.