حال با دولتی مواجه هستیم که علیرغم حمایت‌ها از سمت دسته‌ای اندیشمندان، با یک حمایت شکننده از سمت مردم مواجه است. در چنین شرایطی این دولت برای پیشبرد شعارهایش چه چالش‌هایی دارد؟ 

حسن نمکدوست تهرانی، متخصص ارتباطات، صحنه انتخابات اخیر را تفسیر می‌کند و به چالش‌های دولت چهاردهم می‌پردازد.