امانی می گوید در معابر فرعی همچنان شاهد ازدیاد حیوانات موذی از جمله موش هستیم .