آزادی، بدون آزادی اقتصادی بی معنیست

تفاوت کشورها در تحقق آزادی به حقوق مالکیت و سیستم قضایی آن ها وابسته است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد