اخیرا این شاخص منتشر شده و در مورد ایران وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. اما این شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد و چرا اهمیت دارد؟