به گزارش اکوایران، بنا به آخرین داده های منتشر شده توسط مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالیست که حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 99 حدود 725 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود. بر این اساس رشد اقتصادی ایران در سال 1400، 4.3 درصد بوده است، به بیان ساده تر در سال گذشته بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد کشور اضافه شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به نرخ رشد سال 99(1 درصد) 3.3 درصد بالاتر بوده است.

رشد اقتصادی بدون نفت

بر اساس روال معمول اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بدون احتساب گروه نفت پاییین تر از رشد اقتصادی کل بوده است، تولید ناخالص داخلی ایران بدون در نظر گرفتن نفت در سال گذشته 651 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال 99 حدود 628 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود. بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بدون احتساب گروه نفت 3.5 درصد خواهد بود که پایین تر از رشد اقتصادی کل است، این امر بیانگر اهمیت نفت در اقتصاد ایران است.

بر اساس آمار های منتشر شده از رشد اقتصادی در سال گذشته، حجم حقیقی نفت و گاز (ارزش افزوده) در سال گذشته حدود 105 هزار میلیارد تومان بوده است، به عبارت دیگر نزدیک به 14 درصد از حجم اقتصاد ایران را گروه نفت تشکیل می دهد.

photo_2022-06-15_16-36-18

سقوط رشد بخش کشاورزی در سال 1400

رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال گذشته 6 درصد به ثبت رسیده است که میان سه گروه اصلی بالاترین درصد رشد است، رشد این بخش در سال 99 حدود 4.1 درصد بوده است. بخش خدمات در سال گذشته رشدی معادل 4.5 درصد را به ثبت رسانده است،این در حالیست که در سال 99 رشد این بخش منفی 1.3 درصد به ثبت رسیده بود. با توجه به اینکه مهلک ترین ضربه های بحران هایی مانند کرونا به بخش خدمات است، باعث شده بود تا در سال 99 رشد گروه خدمات منفی به ثبت رسد، اما با فروکش کردن آتش کرونا در سال 1400 و کنار آمدن اقتصاد با شرایط کرونایی در سال گذشته، رشد اقتصادی این بخش بار دیگر مثبت شد. با توجه به اینکه حدود نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور در بخش خدمات رقم می خورد یا به عبارت دیگر نیمی از حجم اقتصاد را بخش خدمات در دست دارد، رشد مناسب این بخش تأثیر بالایی در رشد 4.3 درصدی کل داشته است.

بر خلاف دیگر بخش های اقتصادی، رشد گروه کشاورزی در سال گذشته منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است در حالی که این گروه در سال گذشته در میان گروه های اصلی بالاترین رشد اقتصادی را به ثبت رسانده بود. 

 

photo_2022-06-15_16-36-10