البته برای قسمت شاغلین بازار کار هم باید اشاره کرد که سهم دانش‌آموختگان آموزش عالی به ۲۶.۶ درصد رسیده است.