به گزارش اکو ایران نرخ بیکاری زنان در بهار امسال 16.5 درصد به ثبت رسیده که نسبت فصل مشابه در سال گذشته نیم درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر در بهار سال جاری بالغ بر 16 درصد از بانوانی که متقاضی و جویای کار بوده اند، نتوانستند شغلی برای خود پیدا کنند، این در حالیست که نرخ بیکاری مردان در همین فصل 7.8 است، بر این اساس میزان بیکاری در زنان بیش از دو برابری بیکاری در مردان است. همچنین تعداد زنان بیکار کشور در فصل گذشته بالغ بر 708 هزار نفر بوده. نرخ مشارکت زنان نیز در بهار امسال تنها حدود  13.8 درصد بوده، همین شاخص برای مردان 68 درصد برآورد شده است.

کل جمعیت شاغل زن در کشور 3 میلیون و 681 هزار نفر تخمین زده شده است که از این تعداد بالغ بر 60 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند، به عبارتی تعداد شاغلین زن در بخش خدمات بالغ بر 2 میلیون و 214 هزار نفر است. سهم زنان از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال 1401 حدود 18.4 درصد برآورد شده، در میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت این بیشتر سهم بانوان از تعداد شاغلین است. همان گونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، بخش خدمات در اشتغال بانوان نیز اثر بالایی دارد. لازم به ذکر است از نظر اشتغال زایی بخش خدمات مهم ترین بخش است، حدودی نیمی از شاغلین کل در این بخش کار می کنند. همچنین رشد مناسب اقتصادی رقم خورده در گروه خدمات باعث شده تا حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش در بهار امسال نسبت به بهار 1400 افزوده شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد از 3 میلیون و 782 هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی حدود 16.1 درصد سهم بانوان و 83.9 درصد نیز سهم آقایان است. از کل تعداد شاغلین بخش صنعت 88.9 درصد سهم مردان و 11.1 درصد از شاغلین این بخش نیز سهم زنان است. با توجه به ماهیت بخش صنعت، در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بیشترین سهم مردان از افراد شاغل در همین گروه رقم خورده است.

photo_2022-07-26_12-17-18+(2)