به گزارش اکوایران در اقتصاد این انتظار می رود که با رشد اقتصادی مثبت بیکاری کاهش یابد یا تعداد شاغلین متناسب با رشد افزایش یابد. با وجود رشد اقتصادی نسبتا مناسب در سال 1400 اما نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال 99 کاهش قابل توجهی نداشته است. حتی با توجه به اینکه کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است، نمی توان لزوما به دلیل کم شدن نرخ بیکاری بیان کرد که وضعیت اشتغال بهبود یافته است. همچنین در سال 1400 نسبت به سال 99 نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، به بیان ساده تر در سال 99 حدود 37.3 درصد از جمعیت کار شاغل بوده اند، ولی این رقم در سال گذشته 0.1 درصد کم تر شده است.

ناکامی بخش خدمات

رشد اقتصادی بخش خدمات در سال 1400، 4.5 درصد به ثبت رسیده است. آمار ها نشان می دهد با توجه به سهم بالای خدمات از حجم اقتصاد ایران، علت اصلی رشد مناسب در سال گذشته، رشد بخش خدمات بوده است. زمانی که بحران هایی مانند کرونا رخ می دهد، اولین و مهلک ترین ضربه به بخش خدمات وارد می شود. همین امر باعث شد تا در سال 99 که سال اول ورود جدی کرونا به کشور بود، بخش خدمت با مشکلات جدی رو به رو شود. در سال 1400 با عادی شدن نسبی شرایط و عادت کردن جامعه به شرایط کرونایی، بخش خدمات نفسی کشید و رشد مناسبی را به ثبت رساند.

با وجود اینکه بخش خدمات رشد اقتصادی مناسبی را در سال 1400 به ثبت رسانده است، اما رشد اشتغال در این بخش به اندازه کافی خشنود کننده نیست. تعداد شاغلین بخش خدمات در سال گذشته نسبت به سال 99 حدود 1.9 درصد رشد داشته است. همچنین علی رغم رشد مثبت در این بخش، سهم بخش خدمات از شاغلین کل تنها نیم درصد افزایش را تجربه کرده است.

رشد اشتغال در صنعت

بخش صنعت در سال 1400 رشدی معادل 6 درصد را تجربه کرده است و حجم آن نسبت به سال 99 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با وجود این رشد نسبتا بالا در گروه صنعت، تعداد شاغلین این بخش در سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور در سال گذشته نسبت به سال 99 تنها نیم درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه گروه نفت و گاز جز بخش صنعت محسوب می شود،می توان تا حدودی عدم افزایش قابل توجه شاغلین در بخش صنعت را به دلیل رشد بخش نفت و گاز دانست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه بخش نفت و گاز رشدی معادل 9.7 درصد را داشته، قسمت قابل توجهی از رشد 6 درصدی بخش صنعت متأثر این بخش بوده است و از این بابت که این بخش مبتنی بر خام صادرات محوری است، نمی تواند افزایش اشتغال قابل توجهی داشته باشد.

photo_2022-07-05_12-51-00