به گزارش اکوایران کل درآمد اسمی مالیاتی دولت در سال گذشته 305 هزرا میلیارد تومان برآورد شده، به عبارت دیگر این شاخص نسبت به سال 99 بالغ بر 58 درصد رشد داشته است. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی تشکیل می شود که عبارت از مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیر مستقیم) است مالیات مستقیم نیز خود از سه جزء اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی ترین آن ها است، این نوع مالیات از شرکت ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. مالیات بر ثروت عموما در کشور ما همان مالیات بر ارث شناخته می شود اما اجزای دیگری مانند مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز دارد. چنانچه طرح مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود ذیل این نوع مالیاتی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از مهم ترین سر فصل ها در مالیات غیر مسقیم مالیات بر واردات است.

رشد مالیات بر ثروت منفی 39 درصد به ثبت رسیده استوکمترین سهم در میان سر فصل های مالیاتی در سال گذشته متعلق به مالیات بر ثروت بوده و حدود 9 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 99 کمتر شده است. بر همین اساس سهم این سر فصل در سال گذشته از کل درآمد های مالیاتی(مستقیم) کاهش یافته به 7.5 درصد رسیده است.

مالیات بر نقل و انتقال سهام یکی از زیر عنوان های مالیات بر دارایی یا ثروت محسوب می شود، در سال 99 با توجه رونق بورس ارزش معاملات صورت گرفته بیشتر از سال گذشته بوده است، بر همین اساس می توان عنوان کرد کاهش قابل توجه درآمد مالیات از دارایی یا ثروت در سال 1400 به علت کاهش رونق بورس بوده است. برای اینکه به اثر بازار سهام در درآمد مالیاتی دولت بیشتر پی ببریم می توان به یک مثال اشاره کرد، رشد درآمدهای مالیات بر دارایی دولت در بهار سال 99 که از نظر فصلی اوج رونق بورس محسوب می شود، بالغ بر 446 درصد برآورد شده است. این رشد هرچه به فصول پایانی سال 99 هم زمان با افت بورس نزدیک تر شده ایم، کاهش یافته و روندی کاملا نزولی را تجربه کرده است.

پیش بینی می شود چنانچه طرح های مجلس و دولت مبنی بر مالیات گرفتن از خانه های خالی و دارایی هایی مانند سکه و ارز اجرایی شود، سهم و میزان مالیات بر ثروت افزایش قابل توجهی یابد.

photo_2022-08-09_12-58-55