به گزارش اکوایران، این ماجرا یک دلیل مهم دارد و نشان می‌دهد که هشدار روزهای تابستان در مورد کشتار گاوها و گوساله‌های گرسنه بی‌جهت نبوده است.