به گزارش اکوایران، نکاتی که نشان می‌دهد در سالی که بسیاری از دولتمردان، محاسباتشان رای نیاوردن ترامپ بود، چه حجمی از بی انضباطی پولی و مالی در کشور به وقوع پیوسته است.

بودجه ای که نویسندگان گزارش معتقدند "همانند سنوات گذشته بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بدون توجه به توصیه های کارشناسی و برخالف اصول بودجهریزی با بیشبرآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با منابعی بالغ بر ۵۶۳ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید."

اما در لابلای این گزارش، برخی موارد شوکه کننده است. مثلا اینکه در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۱۳۹۹ با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل پایه پولی تأمین شد. طبق مصوبه شماره ۱/۳۱ ستاد مقابله با تحریم، تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ از محل منابع نفتی بدون ارز در دسترس و تحویل اوراق مالی اسالمی به بانک مرکزی انجام شده است که درواقع همان تأمین مالی از محل پایه پولی است.

یا اینکه دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است.  درنتیجه این عملیات مالی فرابودجه ای دولت حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.